สภาพทั่วไป

ที่ตั้ง

      องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล 1 ใน 9 องค์การบริหารส่วนตำบล ของอำเภอสำโรง ได้รับการยกฐานะ จากสภาตำบล เป็น องค์การบริหารส่วนตำบล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย โดยมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 เป็นต้นมา องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม ตั้งอยู่ที่ บ้านคำก้าว หมู่ที่ 7 ตำบลขามป้อม อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี ห่างจาก ที่ว่าการอำเภอ ประมาณ 8 กิโลเมตร และห่างจาก ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ประมาณ 23 กิโลเมตร

อาณาเขต

      องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม มีพื้นที่ 23 ตารางกิโลเมตร หรือ 14,375 ไร่ มีจำนวนหมู่บ้าน ทั้งหมด 9 หมู่บ้าน มีเขตติดต่อ ดังนี้

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อง
 • ทิศใต้ ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลค้อน้อย, หนองไฮ
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

เขตการปกครอง

      องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม มีหมู่บ้านในเขตพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 9 หมู่บ้าน มีจำนวนประชากร และความหนาแน่นประชากร จากข้อมูลสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง อำเภอสำโรง ณ เดือน เมษายน 2559 ประชากรทั้งสิ้น 2,743 คน จำแนกเป็นชาย 1,378 คน หญิง 1,365 คน และมีจำนวนครัวเรือน ทั้งสิ้น 683 ครัวเรือน

>
ลำดับที่ ชื่อหมู่บ้าน ชาย หญิง ครัวเรือน
1 บ้านโนนจาน 76 63 139
2 บ้านขามป้อม 266 267 533
3 บ้านโนนแคน 176 166 342
4 บ้านโปร่ง 99 125 236
5 บ้านนางาม 180 182 362
6 บ้านโนนชาติ 156 145 301
7 บ้านคำก้าว 165 164 329
8 บ้านสนามม้า 103 110 213
9 บ้านเรณู 157 143 300

หมายเหตุ : ข้อมูลจากสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง อำเภอสำโรง ณ เดือนเมษายน 2559

ลักษณะภูมิเทศ

      พื้นที่ส่วนใหญ่ของตำบลขามป้อม มีสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง สภาพดินร่วนปนทราย และหินลูกรัง เหมาะแก่การทำนา มีลำห้วยสายสำคัญ คือ ห้วยแฝก ห้วยผับแล้ง ลำห้วยโปร่ง มีป่าไม้ประมาณร้อยละ 3 ของพื้นที่

ลักษณะภูมิอากาศ

      ตำบลขามป้อม จัดอยู่ในเขตภูมิอากาศร้อน คือ มีช่วงความแตกต่างของฤดูแล้ง อย่างเห็นได้ชัด มีช่วงกลางวันยาวในฤดูร้อน อุณหภูมิเฉลี่ย จะสูงตลอดทั้งปี โดยแบ่งลักษณะภูมิอากาศ เป็น 3 ฤดู ดังนี้

 • ฤดูฝน อากาศร้อนมากและยาวนานกว่าทุกฤดู
 • ฤดูร้อน ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล (แห้งแล้ง)
 • ฤดูหนาว ระยะเวลาค่อนข้างสั้น

การคมนาคม

 1. ถนนลาดยางระหว่างอำเภอสำโรง (ทางหลวงชนบท อบ 2052) - บ้านขามป้อม หมู่ 2 ระยะทางประมาณ 5 กม.
 2. ถนนลาดยางระหว่างอำเภอสำโรง (ทางหลวงชนบท อบ 2052) - บ้านโนนแคน หมู่ 3 ระยะทางประมาณ 6 กม.
 3. ถนนลาดยางระหว่าง บ้านโนนแคน หมู่ 3 บ้านสนามม้า หมู่ 8 ระยะทางประมาณ 2 กม.
 4. ถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน 9 หมู่บ้าน
 5. ถนนลูกรังภายในหมู่บ้านระยะทางประมาณ 24 กม.
 6. ถนนลูกรังเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน/ตำบล ระยะทางประมาณ 19 กม.

การโทรคมนาคม

 1. หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน จำนวน 9 แห่ง

การไฟฟ้า

 1. ประชากรมีไฟฟ้าใช้ครบทุกหมู่บ้าน 100%

หน่วยธุรกิจในเขตรับผิดชอบ

 1. ปั้มน้ำมัน (ปั้มหลอด) จำนวน 10 แห่ง
 2. โรงสีข้าว (ขนาดเล็ก) จำนวน 17 แห่ง
 3. ร้านค้าเบ็ดเตล็ด จำนวน 23 แห่ง
 4. ร้านซ่อมรถยนต์ จำนวน 2 แห่ง
 5. ฟาร์มไก่ (ขนาดเล็ก) จำนวน 3 แห่ง
 6. ฟาร์มหมู (ขนาดเล็ก) จำนวน 4 แห่ง
 7. ร้านเสริมสวย จำนวน 1 แห่ง

แหล่งน้ำธรรมชาติ

 1. ลำน้ำ, ลำห้วย จำนวน 3 แห่ง
 2. บึง,หนองและอื่นๆ จำนวน 319 แห่ง

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น (ใช้การได้)

 1. ฝาย จำนวน 5 แห่ง
 2. บ่อน้ำตื้น จำนวน 7 แห่ง
 3. บ่อโยก จำนวน 19 แห่ง
 4. ประปาหมู่บ้าน จำนวน 9 แห่ง
 5. บ่อสูบ จำนวน 421 แห่ง

การศึกษา

 1. โรงเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 4 แห่ง
 2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง
 3. ศูนย์การเรียนชุมชน จำนวน 1 แห่ง

ศาสนา

 1. วัด จำนวน 3 แห่ง
 2. สำนักสงฆ์ จำนวน 4 แห่ง

สาธารณสุข

 1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 1 แห่ง
 2. อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จำนวน - คน
 3. อัตราการมี และใช้ส้วม 100%

ข้อมูลอื่นๆ

 1. อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จำนวน 48 คน
 2. อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน รุ่นเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 3 คน
 3. หน่วยกู้ชีพ หนึ่งตำบล หนึ่งทีมกู้ภัย จำนวน 10 คน
 4. กลุ่มออมทรัพย์ จำนวน 9 กลุ่ม
 5. กลุ่มอาชีพ จำนวน 21 กลุ่ม
 6. กลุ่มอื่นๆ จำนวน 1 กลุ่ม

สภาพอากาศ

อุบลราชธานี

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ