สภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายท้าว มาพงษ์

ประธานสภา

นางรัตนี สิมาวัน

รองประธานสภา

นายเรวัติ จารุกขมูล

ปลัด/เลขานุการสภา

สมาชิกสภา

นางแพงศรี คำสีทา

ส.อบต. ม.1

นายสำนวน พรมเภา

ส.อบต. ม.1

นายเสกสรรค์ พุทธสาเดช

ส.อบต. ม.2

นายสุนี สิมมาวัน

ส.อบต. ม.2

นายสมบูรณ์ ยาตะลี

ส.อบต. ม.3

นายเสาร์ ธรรมอาดูล

ส.อบต. ม.3

นายท้าว มาพงษ์

ส.อบต. ม.4

นางนุ่มนวล สิมาวัน

ส.อบต. ม.4

นายทวีชัย บุตรทะโท

ส.อบต. ม.5

นนายวิชัย ประถมเสาร์

ส.อบต. ม.5

นายสำลี คำหลอม

ส.อบต. ม.6

นายจุ้ย ปาคำทอง

ส.อบต. ม.6

นายสังวาลย์ อ่อนวรรณะ

ส.อบต. ม.7

นายโสภณ อ่อนวรรณะ

ส.อบต. ม.7

นายทองดี ดาสะอาด

ส.อบต. ม.8

นายทองสวน ไชยพล

ส.อบต. ม.8

นายสม โทสีทา

ส.อบต. ม.9

นางรัตนี สิมาวัน

ส.อบต. ม.9

สภาพอากาศ

อุบลราชธานี

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ