กองคลัง

นางสาวฉวีวรรณ ศรีสำอางค์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ชำนาญงาน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

พนักงานส่วนตำบล

นางสาวฉวีวรรณ ศรีสำอางค์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ชำนาญงาน

นางสาวนภาพร แสงทิพย์เรืองชัย

เจ้าพนังานพัสดุปฏิบัติงาน

นายปรัชญา มั่นกาล

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

พนักงานจ้างตามภารกิจ/ทั่วไป

นางภัทราวดี วรรณพงษ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวปนิดา ปาคำทอง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

สภาพอากาศ

อุบลราชธานี

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ