สำนักงานปลัด

นางเกษราภรณ์ บำรุงแสง

หัวหน้าสำนักปลัด

พนักงานส่วนตำบล

นางสาวดวงสมร ทองไสล

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสุทธิรัก ยาตะลี

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายจรณินทร์ จารุกขมูล

นิติกรชำนาญการ

นางนิตยาภรณ์ กัญยาพันธ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นายเรืองชัย ยาตะลี

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

พนักงานจ้างตามภารกิจ/ทั่วไป

นางสาวสายพิณ ศรีภา

ผู้ช่วยเจ้าพ นักงานธุรการ

นายเพ็ญเพชร กุคำพุทธ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สภาพอากาศ

อุบลราชธานี

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ