ราคากลางโครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศและพัดลมติดผนัง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนแคน กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศและพัดลมติดผนัง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนแคน กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 140,400 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 19 เม.ย. 2561 เป็นเงิน 149,400 บาท

สภาพอากาศ

อุบลราชธานี

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ